Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στους ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ: Η πατριωτική Διακήρυξη του ΕΑΜ

Τα τελευταία χρόνια μια ύποπτη και ισχνή μειοψηφία - συμμορία εθνομηδενιστών σοσιαλφιλελεύθερων (εκσυγχρονιστών του ΠΑΣΟΚ, ανανεωτών του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και κάποιων "διεθνιστών"), μάχεται με λύσσα κατά της εθνικής μας συνείδησης, του ελληνικού έθνους και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Αυτά τα πουλημένα τομάρια, που παριστάνουν και τους μόνους γνήσιους αριστερούς, έχουν φθάσει στο σημείο να κατηγορούν κάθε Έλληνα πατριώτη ως φασίστα. Επειδή αυτοί οι προδότες ανεθνιστές - εθνομηδενιστές πρέπει επιτέλους να σωπάσουν, δημοσιεύουμε απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ, που ιδρύθηκε από το Κομμουνιστό Κόμμα Ελλάδος, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος στις 27 Σεπτεμβρίου 1941, για να οργανώσει εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα...

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΕΑΜ)


1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφόμενων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον της Ελλάδος (Ε.Α.Μ.). εις το Ε.Α.Μ. γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ως και να εργασθή διά την επιτυχίαν των σκοπών του Ε.Α.Μ. προκείμενου να γίνη δεκτή εις το Ε.Α.Μ. οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή οι αντιλήψεις των σχετικώς με τη μελλοντική ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά απλώς η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του Ε.Α.Μ. που περιλαμβάνονται εις το παρόν ιδρυτικόν.

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:

Α α. Η Απελευθέρωσις του Εθνους και από το σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.

(ακολουθούν 6 άρθρα)...

7. Μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων αίτινες συνεργάζονται εις το Ε.Α.Μ. διατηρείται δι' όλον το διάστημα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος η μεγαλυτέρα αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξις διά παν ζήτημα το οποίον σχετίζεται με τον γενικόν απελευθερωτικόν αγώνα και τον ειδικώτερον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα κάθε χωριστού κόμματος. Επίσης και αι συνεργαζόμεναι ως άνω οργανώσεις χρησιμοποιούν τας αντιστοίχους επιρροάς των διά την άμβλυνσιν κάθε μέτρου που στρέφεται κατά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος από τους εχθρούς του Εθνους, εντοπίους προδότας ή ξένους κατακτητάς.

Εν Αθήναις τη 28η Σεπτεμβρίου 1941

Διά το Κ.Κ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Διά το Σ.Κ.Ε. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ
Διά την Ε.Λ.Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Διά το Αγρ. Κόμμα ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.

Ας βγάλουν τώρα το σκασμό οι εθνομηδενιστές προδότες μια για πάντα! Η δημοκρατική παράταξη στην Ελλάδα ήταν πάντοτε πατριωτική!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ