Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Μειώνουν φόρους για επιχειρήσεις, 44 δισ. για εξυπηρέτηση του χρέους


Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, μειώσεις μισθών και κονδυλίων σε παιδεία, υγεία, πολιτισμό, επιβάλλουν ΠΑΣΟΚ, ΣΕΒ, ΔΝΤ, Ε.Ε
Ποτέ άλλοτε στη με­ταπολεμική ιστορία δεν καταστρώθηκε ένας τόσο κανιβα­λικά αντιλαϊκός προϋπολογισμός, όπως αυτός που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρ­νηση του ΠΑΣΟΚ την προηγουμένη εβδομάδα. Είναι ένας προϋ­πολογισμός εξόφθαλμα ληστρικός που...
 αν τυχόν και εφαρμοστεί θα βάλει το τελευταίο καρφί στο φέ­ρετρο του ανελλιπούς και βαθιά προβληματικού κράτους πρόνοι­ας που χτίστηκε στην Ελλάδα.

Επίσης θα βυθίσει στη φτώ­χεια τη λαϊκή πλειοψηφία, καθώς θα πυροδοτήσει μέσω της αύξη­σης του ΦΠΑ ένα νέο σαρωτικό κύμα ακρίβειας σε είδη καθημερι­νής ανάγκης από τρόφιμα και πε­τρέλαιο μέχρι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και το νερό.

Ταυτόχρονα όμως ο προϋπο­λογισμός της τρόικας ΠΑΣΟΚ -ΔΝΤ - ΕΕ χαρίζει στο κεφάλαιο 320 εκατ. ευρώ! Τόσα χρήματα θα ζημιωθεί το Δημόσιο από τη μεί­ωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 24% στο 20% για τα μη διανεμόμενα κέρδη! Δεν είναι πρόκληση;

Την ίδια στιγμή που επιβάλλουν περι­κοπές στην 13η και 14η σύνταξη για να εξοικονομήσουν φέτος και τον επόμενο χρόνο 2 δισ. ευρώ, που εισάγουν κριτήρια διαβίωσης για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας αναμένοντας να επωφε­ληθούν 500 εκατ. ευρώ - τα οποία προφανώς θα στερηθούν οι άνεργοι, που μειώνουν τις επιχορηγή­σεις σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά 1,5 δισ. ευρώ, που από την αύξηση των συντε­λεστών και τη διεύρυνση της βά­σης ΦΠΑ υπολογίζουν να πάρουν από τις τσέπες μας 2,3 δισ. και από τους επιπλέον ειδικούς φό­ρους (καυσίμων, καπνού και αλκοόλ) επιδιώκουν να συγκεντρώ­σουν πάνω από 1 δισ. ευρώ, την ίδια ώρα χαρίζουν φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο!

Το επιχείρημα τους δε, ότι πρό­κειται για κέρδη που επανεπενδύονται επομένως δημιουργούν θέ­σεις εργασίας και δεν αποθησαυρίζονται, μόνο γέλια δημιουργεί. Όλοι ξέρουν ή υποπτεύονται τα μαγειρέματα των ισολογισμών και τις απάτες του ιδιωτικού το­μέα - όλοι πλην της κυβέρνησης φυσικά...

Τα σκάνδαλα του νέου προϋ­πολογισμού δεν εξαντλούνται στα χρήματα που χαρίζουν ΠΑΣΟΚ -ΔΝΤ - ΕΕ στο κεφάλαιο εν μέσω της χειρότερης δημοσιονομικής κρίσης κι ενώ από τους εργαζόμε­νους ζητούν τη μια θυσία μετά την άλλη. Σκάνδαλο είναι και τα λε­φτά που δίνονται για την εξυπηρέ­τηση του δημόσιου χρέους. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το 2011 υπό τη μορφή τόκων (15,9 δισ.) και χρεολυσίων (28 δισ.) θα δο­θούν στους τοκογλύφους συνολικά 44 δισ. ευρώ. Μια σύγκριση αυτού του ποσού αρκεί για να φανεί γιατί η άσκηση αναδιανεμητικής πο­λιτικής περνά μέσα από την παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους, γιατί επίσης το αίτημα της παύσης πληρωμών πρέπει να μπει στην προμετωπίδα κάθε εργατικού επι­θετικού αγώνα, με στόχο τη βελτί­ωση της θέσης των εργαζομένων.

Τα 44 δισ. λοιπόν που θα δοθούν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ισούνται: Πρώτο με το 20% του ΑΕΠ, επομένως το ένα πέμπτο όσων παραχθούν στην Ελ­λάδα θα πάει στις τσέπες των τραπεζιτών. Δεύτερο, είναι υπερδι­πλάσια του ελλείμματος του κρα­τικού προϋπολογισμού, που σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ανέλ­θει σε 20,9 δισ. Αν δεν εξυπηρετουταν το χρέος επομένως, τότε το έλλειμμα θα μετατρεπόταν σε πλε­όνασμα. Τρίτο, υπερβαίνει κατά πολύ τους έμμεσους φόρους.

Άρα η παύση της εξυπηρέτησης του θα επέτρεπε ακόμη και την κατάργη­ση των έμμεσων φόρων, που είναι οι πιο αντιλαϊκοί και πολλών ακό­μη. Αρκεί να δούμε ότι το σύνολο των φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι εισοδή­ματος, τέλη κυκλοφορίας κ.ά.) θα ανέλθει το 2011 σε 52,9 δισ. ευρώ. Επομένως το 83% των φόρων που πληρώνουμε πάει στην εξυπηρέτη­ση του χρέους!

Υπάρχουν όμως και χειρότε­ρα: Όπως η άνοδος του χρέους, μετά την αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ευ­ρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, με ταχύτερους μάλιστα ρυθμούς απ' ότι προέβλεπε ακόμη και το μνη­μόνιο. Συγκεκριμένα, το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναμένεται να φθάσει το 2011 το 158,6% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11 σχεδόν ποσοστι­αίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με φέτος και το 2013 το 160% του ΑΕΠ. Πρόκειται για εξέλιξη που καθιστά ξεπερασμένο το μνημό­νιο, ακόμη και ανεπαρκές και πιέ­ζει στην κατεύθυνση αναδιαπραγ­μάτευσης του εξωτερικού χρέους - με όρους φυσικά των δανειστών. Προοιωνίζεται επομένως νέα δει­νά για τους εργαζόμενους, που σε λίγους μήνες θα κληθούν να επω­μιστούν επιπλέον βάρη, πέραν του παγώματος των μισθών, της μείω­σης των επιδομάτων και της από­λυσης 10.000 συμβασιούχων, που προωθεί ο κρατικός προϋπολογι­σμός.

Κι όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι δεν πρόκειται να πειράξει τους μισθούς του έν­στολου και πολιτικού προσωπικού του... υπουργείου καταστολής.

Στις διατάξεις του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της φο­ρολογικής επιδρομής, της μείω­σης των κονδυλίων για υγεία, παι­δεία και πολιτισμό, της συμπίεσης μισθών και των απολύσεων προ­βλέπεται επίσης και ένα γενναίο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που αφορά στο αεροδρόμιο Ελ. Βενι­ζέλος, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνα­τία Οδό, τα ΕΛΤΑ, τη ΛΑΡΚΟ, το Καζίνο Πάρνηθας, τα παίγνια του ΟΠΑΠ, τα λιμάνια και τις πολεμι­κές βιομηχανίες ΕΛΒΟ και ΕΑΣ. Βαριές εν τω μεταξύ θα είναι οι επιπτώσεις στις τσέπες των εργα­ζομένων και από την αναδιάρθρω­ση των ΔΕΚΟ, με σκοπό να πά­ψουν να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικά το εισιτήριο των «δημόσιων» συγκοινωνιών στην Αθήνα αναμένε­ται να διαμορφωθεί στο 1,5 ευρώ, καθιστώντας τη μετακίνηση είδος πολυτελείας!

Υπολογίζοντας παράλληλα ότι η ανεργία επισήμως θα αυξηθεί στο 14,6% το 2011 και στο 14,8% το 2012 (και στην πράξη φυσικά πολύ παραπάνω) διακρίνεται ο κοινωνικός όλεθρος που θα επέλ­θει. Γι' αυτό το λόγο η ανατροπή του προϋπολογισμού και της πολι­τικής του μνημονίου με εργατικούς αγώνες αποτελεί πλέον όρο επιβί­ωσης για τους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ